Seekers of Dreams

Seekers of Dreams

13 kwiecie 2009 - Skandynawia - Druga Pasja Adama

Witajcie, z tej strony Adam xD

WSTP

   Jako e dzisiaj mam dzie wolnym i nie za bardzo wiem jak go zagospodarowa :D, postanowiem doda notk. Tym razem nie bdzie to o muzyce, a o mojej drugiej pasji, czyli Skandynawii, a konkretnie historii, kulturze, sztuce, zwyczajach, zabytkach oraz yciu Skandynawów (zarówno wspóczesnych jak i staroytnych), jak i o samym Pówyspie Skandynawskim. Tak wic, do dziea. xD

GEOGRAFIA PÓWYSPU SKANDYNAWSKIEGO

    Pówysep Skandynawski to pówysep w Europie Pónocnej stanowicy zachodni cz Pówyspu Fennoskandzkiego. Powierzchnia Pówyspu Skandynawskiego wynosi okoo 800 tys. km² - czyni go najwikszym pówyspem Europy. Jego dugo dochodzi do 1900 km, a szeroko do 800 km. Otaczaj go morza Batyckie, Norweskie, Pónocne i Barentsa. Charakteryzuje si wybrzeami fiordowymi i skjerowymi. W  zachodniej i pónocnej czci Pówyspu Skandynawskiego znajduj si Góry Skandynawskie, cignce si wzdu wybrzea Oceanu Atlantyckiego, na terytorium Norwegii, Szwecji i czciowo Finlandii. Dugo okoo 1800 km, szeroko do 550 km.


Zdjcie satelitarne Pówyspu Skandynawskiego.

EPOKA WIKINGÓW  

   Jednym i najwaniejszym z czynników, który sprawi e Skandynawia jest dla mnie tak niezwyka Jest Historia Wikingów. Wikingowie jako grupa wywodzia si ze Skandynawii. Naleeli do niej Normanowie norwescy i duscy oraz Szwedzi (Goci i Swionowie). Ju od pocztku VIII wieku rozpocza swoje dalekie wyprawy morskie. Daa si pozna jako przede wszystkim osoby napadajce i rabujce inne statki, czy osady. Wikingowie potrafili dotrze bardzo daleko, co czynio ich wyjtkowo niebezpiecznymi. Nie straszne byy im gbie wód, nieznane ldy i sia przeciwnika.

Prawdopodobnie gównymi przyczynami ekspansji wikingów byy: 


- nagy wzrost populacji w Skandynawii pod koniec VII wieku na skutek ocieplenia klimatu i rozwinicia technik rolniczych, który spowodowa deficyt ziemi uprawnej
- sabo najbliszych krajów: Szkocji, Anglii i Francji, w których nie istniay jeszcze silne zjednoczone królestwa lub wystpowa kryzys istniejcych struktur pastwowych.
- cige ataki Franków na wybrzea skandynawskie i wice si z tym stae doskonalenie technik obronnych, oraz ch zemsty na najedcach.

    Sowo wiking pochodzi od nazwy morskich, ornych wypraw: "viking". Sowo to pocztkowo czono z staronordyjskiego vik (zatoka) lub starogermaskiego vik (osada portowa). Póniej zauwaono jednak, e sowo to pojawio si jeszcze w VIII wieku (przed okresem napaci wikingów na wybrzea Anglii, Irlandii i Francji) w postaci staroangielskiego "wicingsceada" i starofrancuskiego "witsing". Od tamtej pory zaczto czy nazw wiking z tym wanie obszarem jzykowym, wskazujc na staroangielski "wic" oznaczajcy obóz handlowy. Pierwszy raz tego okrelenia uyto na dugo przed epok wikingów, wobec saksoskich (saskich) osadników.


   Wikingowie byli wytrawnymi kupcami, podróowali daleko poza Skandynawi w celach handlowych. Towarami, które mogli zaoferowa mieszkacom innych krain byy: drewno, elazo (niezbdne do wyrabiania narzdzi oraz broni), skóry fok i wielorybów, futra zwierzt, ky i koci morsów (przydatne rzebiarzom). Swoje towary wikingowie przewozili na znaczne odlegoci za pomoc statków handlowych. Wasne dobra wikingowie wymieniali na miejscowe towary. Z Wysp Brytyjskich wikiscy kupcy przywozili srebro, pszenic i odzie; z krajów ródziemnomorskich - wino, ceramik, zoto i sól. eglowali przez Batyk i dalej rzekami przez Ru, a do Konstantynopola i Jerozolimy. Z dalekich krain sprowadzali egzotyczne towary, takie jak przyprawy czy jedwab. Do waniejszych orodków handlowych wikingów naleay m.in.: Birka (Szwecja), Hedeby (Dania), Truso (ziemie Prusów), Ryga (otwa), Wolin (Pomorze), Kaupang (Norwegia), Jorvik (Anglia) i Dublin (Irlandia). Prowadzili równie handel niewolnikami.


    Wikingowie znani s chyba najbardziej za spraw swoich sawnych odzi. Ich ekspansja bya moliwa gównie dziki rozwojowi technik budowy statków – paskodennych odzi wiosowych, wyposaonych w prostoktne agle, tzw. drakkarów (przybrzenych szybkich odzi bojowych) i knorrów, czy knar (penomorskich statków dalekiego zasigu o niezwykle wysokiej jak na owe czasy dzielnoci morskiej), a take wynalezieniu techniki eglowania na wiatr, cakowicie nieznanej w poudniowej Europie. Warto jeszcze doda, e oprócz knar wikingowie uywali jeszcze byrdingi, na których eglowali w celach handlowych do gównych portów batyckich: duskiego Haithabu, szwedzkiej Birki, sowiaskiego Wolina i Jomsborga, pruskie Truso. Umoliwio to nie tylko dalekie wyprawy morskie, ale równie wpywanie rzekami w gb atakowanego terytorium.


ód wikiska.


   Jeli chodzi o wyposaenie w boju, to Wikingowie walczyli mieczami jednorcznymi, dugimi na okoo 90 cm, a byy one obusieczne. Najprostsze rkojeci tworzyli oni z poroa jelenia, a te bardziej wyrafinowane ze srebra lub nawet zota. Miecz chowano w pochwach, które wygld miay adekwatny do posiadanej broni, te za ze skóry lub drewna powstaway. Pochwa wisiaa przy lewym boku woja, przewieszona na pasku przez lewe rami. Wielu mieczom nadawano imiona np. miecz Egilla Skallagrimssona zwa si "Adder", czyli "mija". 

Jednak najczciej uywana przez wikingów bro sieczna by topór, wyglda jak dua siekiera a osadzony by na dugim trzonku. Praktycznie kady wiking posiada tak bro. Gowice toporów miay bardzo róne ksztaty. Potne uderzenie tak broni mogo zniszczy tarcz, a nawet rozupa hem . Due topory osigay wymiary 15 x 25cm, za mae od 10 do 15cm. Spotykano równie bogato zdobione topory, ale te do wojaczki raczej nie suyy.

   Wikingowie uywali take uków. uki wikingów a raczej uki angielskie, bo na nich opierali si wikingowie robione byy z drewna cisowego. Ciciw produkowali przede wszystkim z lnu a rzadziej z jedwabiu. Co do rozmiaru uków, trudno jest je okreli. Pociskami do uków byy strzay, równie robione z drewna na jednym kocu miay osadzony elazny grot, a na drugim lotki z piór. uk suy nie tylko do wojaczki, ale równie do zdobywania poywienia.

   Do obrony wikingowie uywali duych okrgych tarcz, chroniy one ciao mniej wicej od barków do pasa. Ich rednica zamykaa si w przedziale od 60 cm do 110 cm. Tarcze tworzon poprzez poczenie ze sob okoo dziesiciu desek gównie z drzewa lipowego. Dodatkowo byy ona na brzegach obite metalem lub skór. Na rodku umieszczano elazny guz zwany umbem, które za zadanie miao chroni do. Mur z takich tarcz, dodatkowo tworzony przez wikingów nie by atwy do przejcia. Podczas morskich podróy te drewniane osony, wieszane byy wzdu burty, nadawajc okrtom wojenny wygld, oraz chronic wiolarzy przed ewentualnym strzaem.

   Hem za zadanie mia chroni gow, Ksztaty hemów w epoce wikingów byy róne, byy hemy które posiaday mask, póniej popularne stay si tzw. Hemy okularowe a jeszcze póniej hem normandzki (stokowy ksztat czasem z oson na nos). Róne oprócz ksztatów byy równie materiay z których je wykonywano. Oprócz hemów elaznych czy zrobionych z brzu lub miedzi, podobno robiono równie hemy z drewna skóry czy wikliny. Wprawny cios mieczem czy toporem rozupywa bez trudu niemal kady elazny hem. Te, które zachoway si do naszych czasów s zaokrglone u góry a nie spiczaste jak pokazuj liczne obrazy wikingów. Do hemów czsto doczana bya specjalna osona na kark i tuów zrobiona z elaznych kóeczek.

   Najwaniejszy element chronicym Wikinga stanowia kolczuga. Kolczug to pancerz wykonywany z tysicy kóeczek czonych ze sob. Sama kolczuga bya w stanie powstrzyma jedynie cicia zadawane przez bro sieczn, lecz nie chronia w adnym stopniu przed broni obuchow ani kujc. Byo na ni sta podobnie jak na miecz, tylko bogatych wojów. Najprostszym splotem czenia kolczugi by splot 4w1 Czyli do jednego kóeczka wkadano cztery inne. Wczesne kolczugi sigay za kolana i krótkie rkawy.

 

Wojownik wikiski.


   Wikingowie mieli take bardzo rozwinity system wierze. Jest to mitologia skandynawska.


   Nordycki wszechwiat skada si z trzech warstw: bogów (górna), ludzi (rodkowa) i istot podziemnych i umarych (dolna). Bogowie naleeli do dwóch gównych dynastii: Asów i Wanów. Ich siedzib by Asgard, gdzie znajdowaa si Walhalla, siedziba boga Odyna. W Walhalli gromadzili si wojownicy polegli w boju, oczekujcy z Odynem na ostatni bitw przy kocu wiata - Ragnarok.  Asgard czy z ziemi tczowy most(bifrost). wiat ludzi, Midgard, wyobraany by w postaci dysku otoczonego oceanem, w którym y olbrzymi w opasujcy ziemi. Na najdalszych brzegach oceanu wznosiy si góry olbrzymów Jotunheim, a w nich ich twierdza Utgard. Niej znajdowa si Niflheim, czyli siedziba bogini mierci Hel i cieni umarych. Wród nich wznosi si wielki jesion Yggdrasil, którego gazie sigay nieba, za trzy korzenie docieray do Niflheim, Jotunheim i Asgard.

Odyn. Najwyszy z bogów nordyckich.


   Równie Wikingowie mieli swoj wizje koca wiata, która wie si z zagad wikszoci bogów, czyli Ragnarök. Poprzedz go okrutne, bratobójcze zbrodnie i napaci dzikich zwierzt. Nastanie mrona zima, a wreszcie Garm, pies bogini Hel i wilk Fenrir uwolni si. W Midgardu opuci ocean i zaatakuje ziemi. Na koniec olbrzymy z Jotunheim i Muspelheim zaatakuj bogów. Olbrzymy zostan wprawdzie zniszczone, jednak bogowie równie zgin w czasie walki - w ten sposób wypeni si ich przeznaczenie i nastpi koniec wiata. Istnieje jednak nadzieja, e ziemia zostanie odnowiona za spraw Baldura.


Walka Thora z wem Jörmugandem

 

WSPÓCZESNA SKANDYNAWIA

         Wspóczesna Skandynawia obejmujcy kraje: Szwecj, Norwegi oraz Dani. Obejmuje cz z krajów nordyckich. Czasem w mediach, biorc pod uwag wpywy szwedzkie i duskie, do Skandynawii zalicza si Islandi, czy nawet nie germaskie kraje, takie jak: Finlandia, Estonia, niekiedy te otwa, a nawet Litwa. W samych krajach nordyckich za Skandynawi uwaa si jednak tylko trzy kraje.


 Skandynawia to istny raj dla ludzi cenicych kontakt z natur. Wpywa na to midzy innymi prawo, które jest przyjazne dla turystów, oraz olbrzymia ilo jezior, lasów, wysepek i  fiordów. Np. w Finlandii powierzchnia lasów wynosi 69% powierzchni caego kraju!, a jezior jest a 187 888 !. 


   Skandynawia jest równie bardzo dobrze rozwinita gospodarczo, zajmuje czoowe miejsca.


    Najbardziej znanymi markami Skandynawskimi s:  Volvo, Saab (lotnicza i samochodowa), Scania, Koenigsegg, Ericsson, Electrolux, Husqvarna, Vattenfall AB, Skanska AB, Nordea Bank, Tetra Pak, H&M i IKEA, Nokia.

   Najbardziej atrakcyjnymi miastami w Skandynawii s, Stolice Szwecji (Sztokholm) , Finlandii (Helsinki), Norwegi (Oslo), oraz inne miasta takie jak : Malmo, Göteborg, Uppsala, Kiruna, Kitee czy Bergen.


Jak wida Skandynawia to miejsce niezwyke, zadziwiajce swoj histori, rónorodnoci i piknem.


AVE SKANDYNAWIA !

komentarz(e) (0) :: Skomentuj! :: Bezporedni link

12 kwiecie 2009 - WESOYCH WIT!

yczymy wszystkim WESOYCH WIT!

Metalowego jajka
 czarnego kurczaczka

Zajczka sataniste
I
riffy zajebiste
 xD


\m/
komentarz(e) (0) :: Skomentuj! :: Bezporedni link

12 kwiecie 2009 - Gitara... Pikno tego wiata! :P

\m/ Oboje jestemy jak na razie amatorami gitary, oboje to znaczy ja-Pawe(Demon) i Adam(Viking) :)

   Gitara zawsze nas fascynowaa, jej ksztat, budowa, dwik, magia pynca z jej wntrza... czulimy, e musimy si na niej nauczy gra!, i stao si, teraz dwiki które syszelimy, moglimy wykreowa sami !, To jak narkotyk dla naszych dusz...
 Nasze pocztki nie byy zbyt ciekawe, Demon zaczyna na totalnym badziewiu... Akustyk echo ;p , a Viking na gitaro - podobnej gitarze elekrtycznej z allegro:D. Obecnie Demon posiada Washburna WI14 z piecykiem Laney'a 10W, a Viking Arie STG-STV z piecykiem Ibaneza, take 10W,  w zupenoci nam to wystarcza. Uwielbiamy kostkowa, Viking palcowa lubi, za Demon nienawidzi :D... Jemy samoukami, podpieramy si rónego typu poradnikami i literatur... :P wic Zanim dojdziemy do 'jakiego' poziomu to jeszcze potrwa lata gdy na gitar czasu coraz mniej... a nasze palce te nam tego nie uatwij!, ale to nie wane, liczy si Pasja !
   Co uwielbiamy gra? METAL, ROCK! : Mettalica, Soad, Blink 182, Nightwish, Iron Maiden, Ensiferum, Eluveitie, Blind Guardian... I jeszcez dugo mogli bymy wymienia, ogólnie rzecz biorc. MUZYK !!! xD                                                                                                                               
                                                                                                      Ave \m/! Demon and Viking
komentarz(e) (0) :: Skomentuj! :: Bezporedni link

12 kwiecie 2009 - The hearts, souls, lifes, passions...

   Wpis testowy, za bardzo to nie wiem o czym tutaj pisa... xD Wic, jestemy kim jestemy i jestemy z tego dumni !.

Ave \m/
       AVE !
komentarz(e) (0) :: Skomentuj! :: Bezporedni link

O mnie

Muzyka i nie tylko.

«  Czerwiec 2018  »
PonWtoroCzwPiSobNie
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Przyjaciele

Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl